Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Līdz 1.novembrim jāiesniedz sporta jomas līdzfinansējuma un naudas balvu pieteikumi

17.10.2019 0

Noteikumi Nr. 3/2019 «Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā» paredz vairākus atbalsta veidus, taču, lai saņemtu līdzfinansējumu, pieteikumi pašvaldībā jāiesniedz līdz 1. novembrim.

Pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu sporta organizācijām, kuras īsteno pašvaldības licencētu interešu izglītības programmu bērniem un/vai jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Lai pretendētu uz līdzfinansējumu, sporta organizācija ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. novembrim iesniedz pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nākamajam budžeta gadam.

Īstenojot Sporta likumā noteiktās tiesības sekmēt sporta organizāciju, tostarp, sporta klubu, veidošanos un darbību, pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu sporta organizācijām mērķim (izdevumiem), kas saistīts ar šo sporta organizāciju veidošanos un darbību. Lai finansējumu saņemtu, sporta organizācija pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

  • līdz katra gada 1. novembrim – pieteikumu, kurā norāda līdzfinansējuma izlietojuma mērķi un summu, pievienojot plānoto piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma tāmi, pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam, dalībnieku sarakstu, kurā ir minēti novadā deklarētie iedzīvotāji;
  • līdz nākamā gada 15. janvārim – sporta organizācijas darbības atskaiti un dalībnieku sarakstu.

Par pašvaldības sporta komandu atzīst sporta kluba sastāvā neiekļautu sportistu komandu, kas pārstāv Iecavas novadu un ar šādu statusu ir reģistrēta pašvaldībā, un nesaņem noteikumu II. vai III. nodaļā minēto līdzfinansējumu. Lai sporta komandu atzītu par tiesīgu pretendēt uz pašvaldības komandas statusu, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • 75% komandas dalībnieku dzīvesvietai ne mazāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas ir jābūt deklarētām Iecavas novada administratīvajā teritorijā;
  • komandai sacensībās jāpārstāv Iecavas novads.

Pašvaldības līdzfinansējums pašvaldības sporta komandām tiek paredzēts nākamā gada pašvaldības budžetā, pamatojoties uz komandas pilnvarotās personas līdz kārtējā gada 1. novembrim iesniegto budžeta pieprasījumu, kam pievienota ar pašvaldības atbildīgo darbinieku saskaņota līdzfinansējuma izlietojuma tāme, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus apliecinoši dokumenti un pašvaldības atbildīgā darbinieka atzinums par komandas atbilstību šo noteikumu prasībām un nosacījumu izpildi. Jaunizveidotām pašvaldības sporta komandām var piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc komandas reģistrēšanas pašvaldībā un ja tā šajā laikā posmā ir piedalījusies sacensībās (pieteikumam klāt pievienojams sacensību protokols).

Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt arī individuālajiem sportistiem, ja tie ir Iecavas novadā deklarētie iedzīvotāji (vismaz vienu gadu). Individuālie sportisti var saņemt līdzfinansējumu sporta inventāra iegādei, dalībai sporta sacensībās, treniņnometnēs, brauciena uz/no sacensību vai treniņnometņu vietas izmaksu segšanai.

Lai saņemtu līdzfinansējumu pasākumu organizēšanai, pasākuma organizators līdz 1. novembrim iesniedz pašvaldībā pieteikumu, sacensību nolikumu, sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi, norādot arī citus līdzfinansējuma avotus.

Līdz katra kalendārā gada 1. novembrim Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā iesniedzami arī pieteikumi naudas balvas piešķiršanai. Naudas balvas sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām tiek piešķirtas par vienu sporta sasniegumu katrā sporta veidā, individuālajā vai komandu vērtējumā. Naudas balvas tiek piešķirtas, pamatojoties uz sportistu, treneru vai sporta klubu pārstāvju iesniegtajiem pieteikumiem. Pieteikumā norādāmi sportista personas dati, konkrēto sacensību nosaukums, laiks, uzrādītais rezultāts, izcīnītā vieta. Pieteikumam par naudas balvas piešķiršanu pievienojama informācija par sasniegumiem, kas gūti kādās sacensībās laika posmā no iepriekšējā gada 1. novembra līdz kārtējā gada 31. oktobrim.

Nolikums «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā» un noteikumi Nr. 3/2019 «Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā» pilnā apjomā - portāla www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Normatīvie akti.

Lapas informācija atjaunota:    17.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
02 jūn
2020./21. mācību gadā Zālītes speciālā pamatskola uzņem izglītojamos pirmsskolas un pamatskolas izglītības programm… https://t.co/uDo9ZfHDWT